Monthly Archives: lokakuu 2012

132’tain’tÄäntä’tain’t-’tain’tKiitos’tain’tjokaiselle’tain’täänestäjälle

Tulospalvelu’tain’tkertoo’tain’tmiten’tain’tpärjäsin’tain’teri’tain’täänestyspaikoissa:’tain’tYLE:n’tain’ttulospalvelun’tain’thenkilökohtaiset’tain’ttulokset’tain’tValintaan’tain’ttarvittaisiin’tain’t6’tain’tkertaa’tain’tenemmän’tain’tääniä.’tain’tSellaista’tain’täänimäärää’tain’ten’tain’tolisi’tain’tosannut’tain’todottaakaan.’tain’tEnsikertalaisena’tain’tolen’tain’tnyt’tain’tmaistanut’tain’tpelin’tain’thengen’tain’tja’tain’tse’tain’tkasvatti’tain’tnälkää.’tain’tTiedän’tain’tnyt’tain’tparemmin’tain’tmissä’tain’tja’tain’tmilloin’tain’tkannattaa’tain’tkampanjoida.’tain’tTulen’tain’tajamaan’tain’tliikunnan’tain’tja’tain’tLuoteis-Helsingin’tain’tasioita’tain’tVihreiden’tain’tsisällä’tain’ttästä’tain’teteenpäin’tain’tentistä’tain’tenemmän.

Posted in Uncategorized | 1 Comment

Vaalipamfletti’tain’t-’tain’tLiikunnasta’tain’tkannattaisi’tain’tyhteiskunnan’tain’tmaksaa!

Luin’tain’ttaas’tain’tkerran’tain’tkirjoituksen’tain’tnuoren’tain’thenkilön’tain’tsyrjäytymisestä’tain’tja’tain’tminua’tain’tmasentaa.’tain’tKoko’tain’ttarinassa’tain’tkertautuu’tain’tuseita’tain’tnegatiivisia’tain’tasioita:’tain’tei’tain’tole’tain’ttyötä,’tain’tmasennutaan,’tain’tjämähdetään’tain’tkotiin,’tain’tyksinäisyys’tain’tiskee,’tain’taika’tain’tkuluu’tain’tpaperisotaan’tain’tbyrokratian’tain’tkanssa’tain’tja’tain’ttoimeentulon’tain’theikkeneminen’tain’tbetonoi’tain’ttilanteen.’tain’tKyseessä’tain’ton’tain’tselkeästi’tain’tnegatiivinen’tain’tkierre.’tain’tMiten’tain’tse’tain’tkatkaistaan’tain’tja’tain’tmiten’tain’ttämä’tain’tvoitaisiin’tain’ttehdä’tain’thyvin’tain’taikaisessa’tain’tvaiheessa?’tain’tMinulla’tain’tvälähti’tain’thullu’tain’tidea’tain’tsamalla,’tain’tkun’tain’titse’tain’tvielä’tain’tpohdiskelin’tain’tliikkumattomuutta’tain’tsyrjäytymiskehityksen’tain’tkokonaisuuden’tain’treunailmiönä.’tain’tUsein’tain’tsyrjäytymisvaarassa’tain’ttai’tain’tjo’tain’tsyrjään’tain’tjääneellä’tain’thenkilöllä’tain’tei’tain’tvarmaankaan’tain’tole’tain’tvaraa’tain’teikä’tain’tkiinnostustakaan’tain’tliikuntaan.’tain’tMuut’tain’tongelmat’tain’tovat’tain’tpolttavampia.’tain’tIdeani’tain’ton’tain’tsellainen,’tain’tettä’tain’tliikunnan’tain’tharrastamisesta’tain’tpitäisikin’tain’tyhteiskunnan’tain’tmaksaa’tain’tharrastajalle.’tain’tKokonaistilanteen’tain’tkohentamisen’tain’teteen’tain’tolisikin’tain’tmielekkäämpi’tain’ttie’tain’tryhtyä’tain’tharrastamaan’tain’tliikuntaa’tain’tkuin’tain’tyrittää’tain’tkopioida’tain’tpapereita’tain’tja’tain’topetella’tain’tlakia’tain’ttai’tain’tsääntöjä’tain’ttuen’tain’tsaamiseksi.’tain’tLiikuntaa’tain’tpitäisi’tain’ttarjota’tain’tryhmissä’tain’tja’tain’tmieluiten’tain’tjoukkuelajeina’tain’tyksinäisyyden’tain’ttorjuntaan.’tain’tSyrjäytyvä’tain’tihminen’tain’tsaisi’tain’tvirikkeitä’tain’telämäänsä’tain’tja ’tain’tihmisiä’tain’tympärilleen’tain’tmyötätuntoa’tain’tjakamaan.’tain’tKotiin’tain’tei’tain’ttarvitsisi’tain’tjäädä’tain’tyksin’tain’tnyhjöttämään.’tain’tYhteiskuntaa’tain’ttämä’tain’tauttaisi’tain’tsyrjäytymisen’tain’tvaikutusten’tain’tehkäisyn’tain’tlisäksi’tain’tmyös’tain’tsiinä,’tain’tettä’tain’tyhteiskunta’tain’ttyöllistäisi’tain’tikävän’tain’tvalvonta-’tain’tja’tain’tbyrokratiatoimistotyön’tain’tsijaan’tain’tliikuntaohjaajia’tain’t-’tain’tpositiivista’tain’tja’tain’t”liikuttavaa”.’tain’tIdea’tain’ton’tain’ttietenkin’tain’traakile,’tain’tjolle’tain’tpitäisi’tain’tlaskea’tain’tkustannuksia’tain’tja’tain’thyötyjä,’tain’tmutta’tain’tuskon’tain’tvakaasti’tain’tsiihen,’tain’tettä’tain’tkun’tain’tterveydenhuoltokustannusvaikutus’tain’totetaan’tain’thuomioon,’tain’ttämä’tain’tsaattaa’tain’tkannattaa’tain’tjopa’tain’ttaloudellisesti.’tain’tJoka’tain’ttapauksessa’tain’tkierre’tain’tsaataisiin’tain’tkääntymään’tain’tpositiiviseen’tain’tsuuntaan!

Posted in Yleinen | Leave a comment

Vihreää’tain’tvaalilehteä’tain’tei’tain’tole’tain’tkaikkialle’tain’tsaatu’tain’t-’tain’tlue’tain’tsiis’tain’tverkossa

Vihreä’tain’tvaalilehti’tain’ton’tain’thyvää’tain’tluettavaa’tain’tihan’tain’tilman’tain’tvaalejakin!

Posted in Yleinen | Leave a comment

Tehokkuus’tain’ton’tain’ttietojen’tain’tparempaa’tain’tkäsittelyä’tain’t-’tain’ttarvitaan’tain’ttietotoimen’tain’tlautakunta’tain’t

Emmin’tain’thetken’tain’tkäyttää’tain’ttehokkuutta’tain’tyhtenä’tain’tvaaliteemoistani,’tain’tkoska’tain’tse’tain’tmonien’tain’tsuussa’tain’tkuulostaa’tain’tkirosanalta.’tain’tMinusta’tain’tsana’tain’tkuulostaa’tain’tkuitenkin’tain’tenemmän’tain’tpelastukselta.’tain’tKun’tain’tvähemmällä’tain’thaluaa’tain’tsaada’tain’taikaan’tain’tenemmän,’tain’tvoisi’tain’tmuuten’tain’tlentää’tain’tkirves’tain’tkaivoon.’tain’tOnneksi’tain’ttehokkuus’tain’ton’tain’ttotta’tain’tja’tain’tväitän,’tain’tettä’tain’tjuuri’tain’tsen’tain’ttakia’tain’tSuomella’tain’tmenee’tain’tniin’tain’thyvin.’tain’tSuomalaisissa’tain’ton’tain’tsopiva’tain’tripaus’tain’tlaiskuutta,’tain’tjoten’tain’ttehokkuus’tain’ton’tain’tainoa’tain’toikea’tain’ttie’tain’tpäästä’tain’tloikoilemaan’tain’tkesämökille’tain’tja’tain’tnauttimaan.’tain’tTehokkuus’tain’ton’tain’tmyös’tain’tvastaus’tain’tsilloin,’tain’tkun’tain’ttalous’tain’tkiristyy.’tain’tOlen’tain’titse’tain’tollut’tain’ttehostamassa’tain’tIlmatieteen’tain’tlaitoksen’tain’tsääpalvelutoimintaa’tain’tja’tain’ttehostamisella’tain’tvoi’tain’tsaavuttaa’tain’thurjan’tain’tpaljon.’tain’tJa’tain’tmikä’tain’tparasta,’tain’tse’tain’tyleensä’tain’tkoskettaa’tain’tniitä’tain’ttyötehtäviä,’tain’tjotka’tain’tovat’tain’ttyöntekijöille’tain’tvähiten’tain’tmieluisia’tain’trutiinitehtäviä.’tain’tTyönteko’tain’tsaa’tain’tkeskittyä’tain’tolennaisempaan,’tain’tkun’tain’tautomaattinen’tain’ttietojärjestelmä’tain’thuolehtii’tain’trutiineista.’tain’tHelsingin’tain’tkaupungilla’tain’ton’tain’tsääpalveluita’tain’tvielä’tain’tpaljon’tain’tlaajemmin’tain’tmahdollisuuksia’tain’thyödyntää’tain’ttietojärjestelmiä’tain’ttehostamiseen.’tain’tItse’tain’tolen’tain’toppinut’tain’ttunnistamaan’tain’tprosesseja’tain’tja’tain’tnäkemään’tain’tniissä’tain’tvaiheita,’tain’tjoita’tain’thoitamaan’tain’ton’tain’tmielekkäämpää’tain’tkäyttää’tain’ttietojärjestelmiä’tain’tkuin’tain’tkonttori-ihmisten’tain’taikaa’tain’tja’tain’thermoja.’tain’tHaluan’tain’tedistää’tain’tsamanlaista’tain’ttoimintaa’tain’tkaupungin’tain’torganisaatiossa.’tain’tKonkreettisesti’tain’tasian’tain’tvoi’tain’thahmottaa’tain’thelpommin.’tain’tEsimerkiksi’tain’tlomakkeet’tain’terilaisissa’tain’tasiointitilanteissa’tain’tpitäisi’tain’tsaada’tain’tesitarkastettua’tain’tautomaattisesti.’tain’tEpätäydellisten’tain’thakemusten’tain’tpuljaaminen’tain’tvie’tain’taikaa’tain’tpois’tain’tvarsinaisten’tain’tpäätösten’tain’tteosta,’tain’tjoita’tain’thakemusten’tain’tavulla’tain’thaetaan.’tain’tTämä’tain’tvaatii’tain’tsiis’tain’tälykkäitä’tain’tlomakepalveluita.’tain’tTyhjältä’tain’tpöydältä’tain’tei’tain’ttarvitse’tain’tlähteä,’tain’tkoska’tain’te-lomake-sivustoja’tain’ton’tain’tjo’tain’tolemassa.’tain’tNiitä’tain’tei’tain’tvielä’tain’ttarpeeksi’tain’tkattavasti’tain’tkäytetä’tain’tja’tain’tniiden’tain’tlöytäminen’tain’tja’tain’tkäyttäminen’tain’ton’tain’tvielä’tain’tkankeaa,’tain’tkoska’tain’tniistä’tain’tpuuttuu’tain’täly.’tain’tHaluan’tain’tsiksi’tain’tajaa’tain’tHelsinkiin’tain’tkehitysprosessin,’tain’tjossa’tain’tasiointia’tain’tkehitetään’tain’tpalvelun’tain’tja’tain’tasiakkaan’tain’tpuolella’tain’tyhdessä.’tain’tKäyttäjät’tain’tvoisivat’tain’tkehittää’tain’tkäyttöliittymiä’tain’tpalveluihin’tain’tja’tain’tkaupungin’tain’torganisaatio’tain’tvoisi’tain’tlähteä’tain’thyödyntämään’tain’tverkkopalveluita’tain’ttehokkaammin.’tain’tEnsimmäinen’tain’ttavoite’tain’tsaada’tain’tkäyttäjät’tain’tmukaan,’tain’tpuoltaa’tain’tvoimaakkaasti’tain’tavoimen’tain’tlähdekoodin’tain’tjärjestelmien’tain’tkäyttöä.’tain’tNiillä’tain’tkehitystä’tain’tpääsee’tain’ttekemään’tain’tihan’tain’tkonkreettisesti’tain’tkäyttäjänkin’tain’tpuolella.’tain’tLisäksi’tain’tkäyttäjien’tain’tosaajat’tain’teivät’tain’tsuhtaudu’tain’toman’tain’tpanoksen’tain’tluovuttamiseen’tain’tvarauksella,’tain’tkoska’tain’ttyö’tain’tmenee’tain’tyhteisölle,’tain’teikä’tain’tjollekin’tain’ttuntemattomalle’tain’thyödynsaajalle.’tain’tTämä’tain’tpätee’tain’tkoodien’tain’tlisäksi’tain’tsivustojen’tain’tkäännöksiin.’tain’tHelsingissä’tain’ton’tain’tnykyään’tain’tpainetta’tain’tlaajentaa’tain’tpalvelukieliä’tain’tsuomen,’tain’truotsin’tain’tja’tain’tenglannin’tain’tulkopuolelle.’tain’tTähän’tain’ttulisi’tain’tavoimissa’tain’tjärjestelmissä’tain’toiva’tain’tmahdollisuus’tain’taktivoimalla’tain’teri’tain’tkieliryhmien’tain’tedustajia’tain’tauttamaan’tain’tvapaaehtoisesti’tain’tkäännöksissä.’tain’tSamalla’tain’tkaupungista’tain’ttulee’tain’tlähestyttävämpi’tain’tja’tain’tennen’tain’tkaikkea’tain’tkieliryhmän’tain’tomakseen’tain’tkokema.’tain’tHelsingin’tain’tkaupunki’tain’tvoi’tain’tsiis’tain’thyödyntää’tain’ttehostamisen’tain’tlaajempaan’tain’ttuotokseen’tain’tja’tain’tsitoutuneempiin’tain’tkaupunkilaisiin.’tain’tHelsinki’tain’ttarvitsee’tain’ttähän’tain’tkuitenkin’tain’tuuden’tain’trakenteen,’tain’tkoska’tain’tnykyisin’tain’tasiaa’tain’tei’tain’tkokonaisvaltaisesti’tain’tohjata,’tain’tei’tain’tainakaan’tain’tpoliitisesti:’tain’tHELSINGIN’tain’tVALTUUSTOLLE’tain’tTIETOTOIMEN’tain’tLAUTAKUNTA!’tain’tLautakunta’tain’tlähtee’tain’ttoimimaan’tain’tpienellä’tain’tbudjetilla,’tain’tkoska’tain’tsen’tain’ttoiminta’tain’tkeskittyy’tain’tsisäiseen’tain’tohjausviestintään’tain’tja’tain’tulkoisten’tain’tweb-palveluiden’tain’tkehittämiseen,’tain’tjoita’tain’tkaupungilla’tain’tjo’tain’ton.’tain’tAvoimen’tain’tkoodin’tain’tjärjestelmistä’tain’tei’tain’tsynny’tain’tmerkittäviä’tain’tkustannuksia,’tain’tjoten’tain’trahasta’tain’ttämä’tain’ttehokkuus’tain’tei’tain’tjää’tain’tkiinni.

Posted in Yleinen | Leave a comment